ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๕ เป็นต้นไป

อานันท์ ปันยารชุน

ประธานกรรมการ
บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
จะเกษียณอายุจากบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

สถานที่ติดต่อปัจจุบัน

นายกกรรมการ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

๙ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทร. ๐๒ ๓๑๑ ๔๐๗๖
โทรสาร ๐๒ ๓๓๒ ๕๖๑๓