นาอานันท์กับคณะกรรมการธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย

     คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Business Council for Sustainable Development, TBCSD) ประกอบด้วยนักธุรกิจระดับแนวหน้าของประเทศมีสมาชิกเมื่อเริ่มก่อตั้งจำนวน ๔๕ คน มีเป้าหมายในการเสริมสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กรในภาคธุรกิจ ภายใต้แนวความคิด "การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ด้วยการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการรับผิดชอบดำเนินกิจกรรมตามที่คณะกรรมการฯ ได้ชี้แนะและอนุมัติ


นายอานันท์ ปันยารชุน ได้เข้าดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการฯ นับตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ โดยมีภาระหน้าที่กำหนดนโยบายให้กับกำหนดนโยบายให้กับ TBCSD