นาอานันท์กับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

     สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Environment Institute, TEI) เป็นสถาบันอิสระ มิได้แสวงหาผลกำไร เป็นแหล่งรวบรวมของข้อมูลวิชาการทางด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยเจตนารมณ์ที่จะผลักดันให้เกิดการประสานความร่วมมือในลักษณะของไตรภาคี ซึ่งประกอบด้วย ภาครัฐ เอกชน และประชาชน รวมไปถึงองค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชนและสถาบันทางวิชาการอื่น ๆ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

     สถาบันฯ มุ่งเน้นการดำเนินงานด้านวิจัย ลงพื้นที่ภาคสนาม ฝึกอบรมตลอดจนงานบริการสังคม ครอบคลุมในสาขาสิ่งแวดล้อมกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน อุตสาหกรรม ธุรกิจ การพัฒนาเมือง การพัฒนาบุคลากร สถาบันมีห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน

     นายอานันท์ ปันยารชุน ได้เข้าดำรงตำแหน่งประธานสภาสถาบันฯ นับตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ โดยมีภาระหน้าที่กำหนดนโยบายให้กับคณะกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป็นผู้บริหาร นอกจากนี้นายอานันท์ยังดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกองทุน และประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาของกองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม (Cultural Environment Fund,CEF) มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทยนับตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ อีกด้วย

ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้ โดยเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสถาบันฯ ที่ www.tei.or.th