นายอานันท์ ปันยารชุน
หน้าแรกสารถึงผู้อ่านชีวประวัติบทบาทและส่วนร่วมรวมปาฐกถาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

นายกรัฐมนตรี พบองค์กรสาธารณประโยชน์
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๔

 
 
พัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย