นายอานันท์ ปันยารชุน
หน้าแรกสารถึงผู้อ่านชีวประวัติบทบาทและส่วนร่วมรวมปาฐกถาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงเรื่องโครงการจัดสรรที่ทำกินให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ (คจก.)
ปี ๒๕๓๕

 
 
พัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย