นายอานันท์ ปันยารชุน
หน้าแรกสารถึงผู้อ่านชีวประวัติบทบาทและส่วนร่วมรวมปาฐกถาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

สุนทรพจน์เรื่อง "แนวนโยบายสิ่งแวดล้อม"
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๕

 
 
พัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย