นายอานันท์ ปันยารชุน
หน้าแรกสารถึงผู้อ่านชีวประวัติบทบาทและส่วนร่วมรวมปาฐกถาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

สุนทรพจน์ในการประชุมระดับชาติ ๒๕๔๔
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔

 
 
พัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย