นายอานันท์ ปันยารชุน
หน้าแรกสารถึงผู้อ่านชีวประวัติบทบาทและส่วนร่วมรวมปาฐกถาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ช่อง ๙)
๑๕ เมษายน ๒๕๓๔

 
 
พัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย