นายอานันท์ ปันยารชุน
หน้าแรกสารถึงผู้อ่านชีวประวัติบทบาทและส่วนร่วมรวมปาฐกถาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๓๕ (ส่วนที่ ๑)
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๔

 
 
พัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย