นายอานันท์ ปันยารชุน
หน้าแรกสารถึงผู้อ่านชีวประวัติบทบาทและส่วนร่วมรวมปาฐกถาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

พิธีเปิดการประชุมสัมมนาหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ ครั้งที่ ๙
และการบรรยาย "เศรษฐกิจไทยปี ๓๕ จะก้าวหน้าเพียงใด"

๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๔

 
 
พัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย