นายอานันท์ ปันยารชุน
หน้าแรกสารถึงผู้อ่านชีวประวัติบทบาทและส่วนร่วมรวมปาฐกถาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

Run for Anand
๑๘ เมษายน ๒๕๓๖

 
 
พัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย