รวมปาฐกถาภาษาไทย

หมวดที่ ๑๐ : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

หมวดที่ ๑๐.๑ : ไทย – สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

หมวดที่ ๑๐.๒ : ไทย – ลาว

 

หมวดที่ ๑๐.๓ : ไทย – เวียดนาม

 

หมวดที่ ๑๐.๔ : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยทั่วไป

 

      ดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Acrobat Reader สำหรับดูไฟล์ PDF ได้ ที่นี่